About Usรางวัลและความสำเร็จ

ปี 2549
ได้รับ รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2548 จากสถาบันป่วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ในฐานะ SMEs ไทยที่ทำธุรกิจด้วยความเป็นธรรมทั้งกับ ลูกค้า, คู่ค้า,พนักงานของตนเอง และสังคม

ปี 2550
ได้รับ รางวัลชมเชยประเภทธุรกิจขนาดกลางปี 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำหรับองค์กรที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางการบริหารธุรกิจของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2550
ได้รับ รางวัล SVN AWARD ภาคธุรกิจ ประจำปี 2550 โดยเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอเชีย (Social Venture Network Asia) ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินกิจการและ
กิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปี 2551
ได้รับ รางวัล SCAA 2008 Roasters Guild Coffee of the Year โดยองค์กรระดับสากล Specialty Coffee Association of America (SCAA) ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น ผู้ผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพ
แห่ง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ปี 2551
ได้รับ รางวัล โล่พระอาทิตย์ทองคำ ประจำปี 2551 โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ และแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทย

ปี 2552
ได้รับ รางวัล Bai Po Business Awards 2009 By Sasin โดยความร่วมมือระหว่างไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องผู้ประกอบการไทย
ที่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้อย่างโดดเด่น

ปี 2554
ได้รับ การรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) พ.ศ. 2547

Visitors: 62,342