วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์

" ที่สุดของผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ หนึ่งเดียวในใจลูกค้า "

ภารกิจ

  1. ให้ความสำคัญต่อการคิดค้นและวิจัย เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้ความรู้ความชำนาญในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจกาแฟ และให้ความสนใจในการรักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้คงที่และดีอยู่เสมอ
  2. เราจะยืนหยัดในความเป็นผู้นำ โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟสู่ตลาดโลก โดยการมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสูงสุดตามความต้องการของผู้บริโภค
  3. เราจะให้ความสนใจในการทำธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างเหมาะสม
  4. เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจน การบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร