Bai Pho Business Awards 2009

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Award 2009 by Sasin ครั้งที่ 3 เป็นการสะท้อนศักยภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานที่ดีแก่วงการ SME ไทย โดย นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์เป็นประธานมอบรางวัล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

รางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Award 2009 by Sasin เป็นความร่วมมือระหว่างไทยพาณิชย์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้อย่างโดดเด่น ซึ่ง บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด ได้รับการตัดสินและคัดเลือกจากความโดดเด่น 3 มิติ ดังนี้

  1. Social Responsibility (การปฏิบัติดีต่อสังคม)
  2. Branding (การสร้างตราสินค้า)
  3. Adaptability to Changes (การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา)

รางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Award 2009 by Sasin ถือเป็นความร่วมมือ ร่วมใจจากพนักงานทุกคน ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทฯ และพนักงานเป็นอย่างยิ่ง พวกเราชาว VPP จะยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติ และจะพัฒนาศักยภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับธุรกิจรายอื่นอันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป ตามเจตนารมณ์ของรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Award 2009 by Sasin


ขึ้นด้านบน ^<< ย้อนกลับ