FIRST CUP COFFEE

สินค้าที่จำหน่ายในแฟรนไชส์ร้านกาแฟ First Cup Coffee


ร้านแฟรนไชส์กาแฟสด First Cup Coffee มีรายละเอียดของกลุ่มสินค้าดังนี้

  1. เครื่องดื่มกาแฟสูตรร้อน ราคาเริ่มต้นที่ 40 บาท
  2. เครื่องดื่มกาแฟสูตรเย็น ราคาเริ่มต้นที่ 45 บาท
  3. Smoothies ราคาเริ่มต้นที่ 50 บาท
  4. เบเกอรี่ และขนมของว่าง ราคา บาท
เครื่องดื่มร้อน
ลำดับ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ราคา
1 Espresso กาแฟเอสเพรสโซ่ 40
2 Hot Coffee กาแฟร้อน เฟิร์สท คัพ 40
3 Latte กาแฟลาเต้ 45
4 Cappuccino กาแฟคาปูชิโน่ 45
5 Mocha กาแฟมอคค่า 45
6 Cocoa โกโก้ร้อน 45
เครื่องดื่มเย็น
ลำดับ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ราคา
7 Iced  Espresso กาแฟเอสเพรสโซ่เย็น 50
8 Iced  Coffee กาแฟเย็น เฟิร์สท คัพ 50
9 Iced  Americano กาแฟอเมริกาโน่เย็น 45
10 Iced  Latte กาแฟลาเต้เย็น 50
11 Iced  Cappuccino กาแฟคาปูชิโน่เย็น 50
12 Iced  Mocha กาแฟมอคค่าเย็น 50
13 Iced  Cocoa โกโก้เย็น 50
Smoothies
ลำดับ ชื่อภาษาอังกฤษ ราคา
14 Strawberry 50
15 Lychee 50
16 Kiwi 50
เครื่องดื่มเย็น พิเศษ  (ชำระเงินเพิ่ม)
ลำดับ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ราคา
17 Add Syrup เพิ่มไซรัป 12
18 Extra Shot เพิ่มปริมาณกาแฟ 12
19 Add Whipped Cream เพิ่มวิปครีม 12
20 Add Whipped Cream เพิ่มวิปครีม 12