FIRST CUP COFFEE

เงื่อนไขการเปิดแฟรนไชส์ ร้านกาแฟ First Cup Coffee


ขั้นตอนการสมัคร การเปิดร้านกาแฟ First Cup Coffee

ขั้นที่ 1 :
ผู้สมัครมีความสนใจที่จะทำธุรกิจร้านกาแฟ และมีการติดต่อสถานที่ ในการเปิดธุรกิจร้านกาแฟไว้เบื้องต้นแล้ว
ขั้นที่ 2 :
มีการปรึกษาและพิจารณาร่วมกันในความเป็นไปได้ในการเปิด ร้านกาแฟ First Cup Coffee รวมถึงเงื่อนไขสัญญา เพื่อตรวจสอบถึงปัญหาและความพร้อมของตนเองหากได้มีโอกาสเข้าทำธุรกิจ
ขั้นที่ 3 :
ผู้สมัครส่งหลักฐานในการเซ็นสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน จากนั้นนัดวันในการทำสัญญา Franchise เป็นเวลา 1 วัน พร้อมชำระค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดที่ลูกค้าสนใจ
หมายเหตุ :
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 1 ชุด (ในกรณีนิติบุคคล ใช้สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท)
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด (สำหรับนิติบุคคล)
 3. สำเนาทะเบียนการค้า (ภ.พ.40) 1 ชุด (สำหรับนิติบุคคล)
 4. สำเนาแผนที่ตั้ง ร้านกาแฟ 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (สำหรับบุคคลทั่วไป)

อายุสัญญา

หลังจากการพิจารณาความพร้อมและได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของร้านกาแฟ First Cup Coffee เพื่อที่จะสร้างธุรกิจร่วมกันตามแนวคิดของการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรม
"การบริหารจัดการร้านกาแฟ เทคนิคในการชงกาแฟเบื้องต้น (เป็นเวลา 1 วัน)"


เงื่อนไขการเปิดร้านกาแฟ First Cup

 1. ผู้ร่วมเปิดร้านกาแฟ First Cup Coffee จะต้องสั่งซื้อวัตถุดิบ (กาแฟ ชา โกโก้ ไซรัป และ แก้วกาแฟ หรือวัตถุดิบต่างๆ เฉพาะจากบริษัทหรือร้านค้าที่บริษัทอนุมัติเท่านั้น)
 2. ลูกค้าสามารถขายสินค้าอื่นๆ เพิ่มในร้านกาแฟได้ แต่ทั้งนี้ต้องผ่านการหารือร่วมกันด้วยการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเหมาะสม
 3. ลูกค้าได้รับสิทธิ์ซื้อเบเกอรี่ที่ผลิตจากครัวกลางของดิโอโร่เพื่อจำหน่ายในร้าน เฟิร์สท คัพ (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ)

สิทธิ์และการสนับสนุนจาก First Cup

 1. ได้รับสิทธิในการใช้ชื่อ และเครื่องหมายการค้า First Cup Coffee ในการดำเนินธุรกิจ
 2. ได้รับสิทธิในการซื้อกาแฟ คั่วบด สูตร First Cup Coffee และสินค้าอื่นๆ ที่มีเครื่องหมายการค้า First Cup Coffee ในราคาพิเศษ
 3. ได้รับการสนับสนุนการขาย ในการประชาสัมพันธ์ หรือร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับทางบริษัท
 4. ได้รับคู่มือ ในการบริหารจัดการร้าน พร้อมสูตรเครื่องดื่มต่าง ๆ
 5. ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะ พร้อมระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน